Aktualno_logo

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU

U Proračunu Općine Sračinec za 2022. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programa, projekata sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u sportu u Općini Sračinec za 2022. godinu. Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u proračunu Općine Sračinec za sufinanciranje programa / projekata u području sporta u 2022. godini, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti sportskim udrugama (klubovima) za provedbu programa, projekata i javnih potreba u sportu je 360.000,00 kuna. Javni poziv će provesti Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec. 

Na ovaj Javni poziv se mogu javiti sve udruge čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba stanovnika Općine Sračinec na području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti ne budu ocjenjene kao gospodarske djelatnosti u sportu. Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, moraju posjedovati RNO broj iz Registra neprofitnih organizacija, dostaviti dokaz o tome da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama, odnosno da su Uredu državne uprave podnijele zahtjev za promjenu podataka u Registru udruga i moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem odnosno Uputama za prijavitelje. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po programu/projektu je 100.000,00 kuna. Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa / projekata u okviru ovog Javnog poziva, za razdoblje provedbe do 12 mjeseci u razdoblju od 01. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine. Prijave se podnose na posebnim obrascima: Obrazac opisa programa ili projekta (Obrazac 4.1.), Obrazac proračuna programa i projekata (Obrazac 4.2.) – kao prilog obrascu proračuna dostavljaju se dokumenti na osnovu kojih je isti utvrđen (ponude, izjave suradnika o cijeni koštanja njihovih usluga, procjene troškova i sl.), Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 7.). Uz gore navedene obrasce, prijavitelji su obvezni dostavi i sljedeću dokumentaciju: Preslika Rješenja iz Registra udruga Republike Hrvatske, Ukoliko udruga nema novo Rješenje, a uredno je predala zahtjev za upis promjena u Registru, potrebno je dostaviti dokaz o podnošenju zahtjeva (ako je primjenjivo), Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci dana od dana objave natječaja, (iznimno prema Uputi i ako je primjenjivo), Potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu u izvorniku ili preslici, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja, (iznimno prema Uputi i ako je primjenjivo), Popis članova udruge.

Rok za podnošenje prijava, neovisno kojim putem se one dostavljaju (poštom ili osobno) u Općinu Sračinec istječe 31. siječnja 2022. godine u 15,00 sati. Postupak provjere formalnih uvjeta i ocjenjivanja programa izvršit će za to osnovana povjerenstva koje imenuje načelnik. Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz javnog poziva i uvjetima navedenim u Uputama za prijavitelje, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan roka neće se razmatrati. Prijave na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na web stranici Općine Sračinec (www.sracinec.hr), šalju se poštom ili neposredno predaju u Općini Sračinec, na sljedeću adresu: Općina Sračinec, Varaždinska 188, 42209 Sračinec

Javni poziv je otvoren do 30. listopada
Grad Varaždina je na službenim mrežnim stranicama objavio Javni poziv za predlaganje kandidata za
07/10/2022
Gostovala je Slovenija i Češka
U varaždinskom hotelu Turist u četvrtak, 6. listopada 2022. godine gradonačelnik Grada Varaždina otvorio
07/10/2022